As nosas instalacións

A refinaría emprázase entre os municipios da Coruña e Arteixo. Está situada en dous vales (Nostián e Bens) e ocupa unha extensión de 150 hectáreas en total, aínda que empezou sendo só de 70. O porto petroleiro, que denominamos Terminal Marítima, é onde atracan os barcos que traen cru e os que se levan produtos xa elaborados. Actualmente está no Porto da Coruña. Unindo ambas as dúas instalacións está o oleoduto de 6,5 km.

Mapa Barco
Coche Coche Mascara mapa Luces Luces

Área de conversión

Situada no val de Nostián nela sitúanse as unidades de conversión que son aquelas que permiten volver procesar fraccións pesadas de menor valor obtidas nos procesos de destilación de cru e conseguir produtos destilados con maior valor engadido. É unha das principais características da refinería da Coruña, que posúe un alto índice de conversión.

Área de combustibles

Situada no val de Bens está dividida en combustibles 1 e 2. A capacidade máxima de destilación de crus da refinería é de 6.000.000 Tm/ano.

Terminal marítimo

No noso terminal marítimo, que actualmente está operativo no Porto interior da Coruña, atracan os buques que traen cru á refinería e outros que levan produtos xa elaborados para a súa comercialización.
O terminal conta con 4 pantaláns de atracada de barcos ata unha capacidade máxima de 120.000 toneladas para carga e descarga. Ademais, conta cun parque de almacenamento con tanques para produtos xa elaborados.
As instalacións de terminal marítimo únense á refinería a través dun oleoduto de 6,5 Km, formado por 14 tubaxes de distinto diámetro preparadas para a condución de diferentes produtos.

Blending e tanques de almacenamento de produtos

Nas plantas de blending de gasolinas, de gasoil e de fuel oil mestúranse as correntes provenientes das distintas unidades de Combustibles e de Conversión para fabricar os distintos produtos finais que se comercializan no complexo industrial.
O blending está composto por un complexo conxunto de tubaxes, mesturadores, caudalímetros, tanques e procedementos de control no que se van engadindo os aditivos e compoñentes necesarios para optimizar o blending dos produtos finais.
Na área de tanques de almacenamento de produtos almacénase o cru que chega á refinería ata que se procesa nas distintas unidades. Previamente elimínase a auga que puidese conter o cru e mantense á temperatura óptima para controlar a súa viscosidade. Ademais, tamén hai tanques que almacenan os produtos intermedios e os produtos finais.
O número de tanques e esferas (conteñen LPG’ s en estado líquido como o butano, propano e propileno) instalados na refinería e o terminal marítimo é de 109.

Destilación atmosférica

Nas nosas dúas unidades de destilación atmosférica, primeiro realízase a eliminación de sales do cru e posteriormente quéntase o cru nun forno para entrar despois na torre de destilación atmosférica. É aquí onde o cru fracciónase en diferentes produtos a partir do seu punto de ebulición. Os compoñentes máis lixeiros ascenden ata a parte superior da torre, mentres que os máis pesados acumulan no segmento inferior. Aquí obtemos numerosos produtos, fuel gas, GLP (Gases Licuados do petróleo), nafta lixeira, nafta pesada, queroseno, diésel, gasoil pesado e un residuo atmosférico, que é a parte do cru que non chega a fraccionarse nesta primeira destilación.

Fachos

Os fachos son un dos nosos principais sistemas de seguridade. Sempre manteñen unha pequena chama para estar preparadas para queimar, en caso necesario, hidrocarburos procedentes das diferentes Unidades en caso de parada das mesmas por algunha incidencia operativa.

Máis información

Destilación a vacío

En nosas tres unidades de destilación a baleiro trátase o residuo atmosférico resultante do proceso de destilación atmosférica, someténdoo a unha segunda destilación a moi baixa presión, en condicións sen carga.
Neste proceso obtemos gasoil sen carga, que se utilizará como alimentación á unidade de FCC, e un residuo sen carga que servirá para alimentar a planta de Coquer, para producir asfaltos ou producir

Coquer (Unidade de coquización retardada)

O residuo das unidades sen carga procésase na unidade de coquización retardada onde as moléculas de hidrocarburo sométense a un proceso coñecido como craqueo térmico. Así, este residuo sen carga transfórmase en gases, naftas, gasoil lixeiro e pesado que se empregan na fabricación de gasolinas, gasoil, e como diluyentes de fueloil. Adicionalmente e como produto final prodúcese coque verde de distintas calidades. A capacidade de procesamento desta Unidade é de 1.080.000 Tm/ano.

Butano/Propano

A refinería fornece o propano e o butano á planta de Repsol Comercial, e conta cos seus propios depósitos e esferas de almacenamento. A maioría da produción de ambos os produtos destínase a esta planta, para a demanda nacional. Se embotella tanto para Repsol, que é maioritario, como tamén para outros distribuidores.

Salas de control

As salas de control son o centro neurálxico desde o que se controlan todos os procesos da refinería. Os operadores de panel das salas de control contan cunhas pantallas con esquemas das unidades desde onde se supervisan variables como a presión, a temperatura, os niveis, os caudais ou os analizadores en liña, todo iso en tempo real. Adicionalmente nas pantallas, o operador de panel pode recibir avisos de calquera variable dos procesos. No complexo industrial da Coruña contamos con dúas salas de control que grazas ás últimas tecnoloxías permiten ao persoal de Repsol manexar os procesos de forma dixital desde consolas con software e hardware propios.

Hidrotratamento de Gasoil de Vacío

Nesta unidade redúcese o xofre (hidrodesulfuración) do gasoil sen carga e doutros gasóleos pesados mediante unha reacción química con hidróxeno para que despois poidan pasar á planta de FCC. O xofre extraído en fase gas (SH2) convértese en xofre comercial nas unidades de PRA (Planta de Recuperación de Xofre), o que permite a súa comercialización como produto final, que é de gran utilidade na industria agraria e na fabricación de pneumáticos máis seguros.

Desulfuradoras de diésel

As denominadas HDS1 e HDS2 empréganse para reducir o xofre dos gasoleos medios obtidos nas unidades de destilación atmosférica ata o nivel requirido para producir os gasóleos comerciais (gasoil de automoción, gasoil agrícola e gasoil de calefacción), mediante un proceso de hidroxenación catalítica. A súa capacidade é de 2.150.000 Tm/ano.

Nestas unidades tamén se realiza o procesado de aceite vexetal e aceite usado de cociña para producir BIOS que se incorporan á mestura de gasóleos.

Electricidad

Desde o noso parque eléctrico conectámonos coa rede externa para importar e exporta a electricidade xerada desde as plantas de Coxeración segundo corresponda, e é que o noso complexo ademais de autoabastecerse tamén serve enerxía á rede nacional.

Oficinas

As oficinas do complexo industrial albergan aos empregados que se encargan de tarefas corporativas como Administración, Compras e Contratacións, Comunicación, Economía e Finanzas, Planificación, Organización e Servizos, Recursos Humanos, e Servizos de Prevención. Nelas os empregados de Sistemas, Procesos, Enxeñería e Programación e Control da Produción tamén realizan tarefas de soporte á operación.

Laboratorio

No laboratorio analízase a calidade da materia prima que recibimos e garantimos que os nosos produtos cumpran os máis estritos estándares de calidade, e que os nosos procesos sexan seguros e respectuosos co medio ambiente.
Nas súas instalacións realizamos unha análise de mostras cada 5 minutos, para o que se utilizan as mellores técnicas e equipos dispoñibles no sector. Na Coruña, anualmente realizamos: 60.000 mostras, 160.000 análise, 1.400 certificacións de calidade e 5.000 calibracións.

Asfaltos

O produto necesario para a produción de asfaltos obtense no fondo da torre de destilación a baleiro, onde se acumulan os compoñentes máis pesados o cru. Ao mesturalo con grava, utilízase para crear o pavimento das estradas.
Na refinería da Coruña existe un cargadero destinado a asfaltos con 4 illotes de carga desde onde se cargan 3 calidades diferentes de asfalto. Desde o cargadero tamén se realiza a carga de buques para asfalto de exportación.

Parque de seguridade

Neste parque atópanse os recursos humanos e materiais necesarios para garantir a máxima seguridade das persoas, as instalacións e a contorna en caso de incidentes. Dispoñemos dun equipo permanente de operadores de seguridade, ademais de medios técnicos, como equipos e vehículos de última xeración, para unha resposta rápida en emerxencias. Ademais, cooperamos co Parque de Bombeiros da Coruña tanto a través dos equipos humanos e medios materiais, como a través do intercambio de información sobre métodos de loita contra emerxencias.

Máis información

Cogeneración

A coxeración alberga as unidades onde xeramos enerxía eléctrica e parte do vapor necesario que necesitamos para o noso funcionamento, utilizando como alimentación Gas Natural. No complexo industrial da Coruña, contamos con dúas plantas de coxeración que suman unha potencia conxunta próxima aos 80 MW hora de potencia eléctrica, suficiente para autoabastecernos e exportar á rede nacional.

Cogeneración

Chimeneas

A través de nosas seis chemineas expulsamos de forma segura e controlada os fumes de combustión dos fornos de proceso. As chemineas posúen analizadores e están monitoradas en todo momento para medir as emisións de forma continua. Estes datos envíanse ás autoridades ambientais pertinentes.

Planta TAR

As augas procedentes dos distintos procesos sométense a tratamento primario (separación de aceite mediante API’ s), secundario (Tratamento físico-químico con separación por flotación) e terciario (tratamento biolóxico), logrando que a auga tratada poida recircularse na refinería para os distintos procesos. Desta forma, reducimos ao máximo o noso consumo externo de auga, optimizamos o uso dos recursos naturais e somos respectuosos co medio ambiente. A capacidade desta planta é de 7.000.000 m3/ano.

Recuperación gases

Os gases procedentes de Conversión sofren un proceso de compresión e absorción para recuperar GLP e pequenas fraccións de nafta lixeira, obténdose propano, butano e gasolina de baixo número de octano. Adicionalmente sepárase o fuel gas que se utiliza como combustible aos nosos fornos de proceso. Na área de Combustibles localízase outra unidade de recuperación de gases cuxa función é similar.

FCC (Craqueo Catalítico en leito Fluidizado)

O gasoil pesado e gasoil sen carga obtido na destilación alimenta a esta unidade onde rompen as súas cadeas longas de carbono ao facelas reaccionar cun catalizador. Grazas a este proceso conseguimos naftas e gasóleos de cadeas de carbono máis curtas para producir gasolina cun elevado índice de octano e gasóleos que entran ao blending de gasoil. Adicionalmente prodúcese LPG que dan orixe ao propileno grao polímero e outros produtos. A capacidade da unidade é de 1.650.000 Tm/ano.

Fuelóleo

O cargadero de fuelóleo conta con 4 brazos de carga para fornecer ao hinterland. Adicionalmente comercialízase IFO 0,5 % S (combustible marítimo) que se carga a buques a través do oleoduto.

Propileno

O propano olefínico procedente das unidades de Conversión destílase nunha torre con alto grao de fraccionamento, separándose en propano e propileno grao polímero, que é alimentación das empresas petroquímicas e ten múltiples utilidades no uso diario. A capacidade de produción de propileno grao polímero é de 81.000 Tm/ano.

Máis información

Biocombustibles

Na refinería podemos atopar bios en gasolinas e en gasóleos. Os bios en gasolina proveñen do bioetanol obtido de recursos renovables que se incorpora do exterior do complexo industrial e xunto co butano olefinico procedente das unidades de Conversión alimenta á Unidade de ETBE para obter ETBE produto que é compoñente bio do blending de gasolinas.
Os bios en gasóleos proveñen da incorporación de aceite vexetal (VO) e aceite de cociña usado (UCO) do exterior que se coprocesa na nosa Unidade de HDS-2 e incorpórase ao gasoil de automoción.
Os bios en gasóleos tamén proveñen da incorporación do exterior de éster metílico de ácidos graxos (FAME, biocombustible producido pola transesterificación de aceites vexetais) e de aceite vexetal hidrotratado (HVO). O FAME e o HVO, sen entrar ao proceso de ningunha unidade, incorpórase ao blending de gasoil como compoñentes bio.

Porto Exterior

Desde 2015 estamos a operar os produtos sólidos (xofre e coque) no Porto Exterior da Coruña, situado en Punta Langosteira. Actualmente estamos a desenvolver un proxecto de traslado das operacións de cru desde o Porto interior da Coruña ao exterior de Langosteira cun investimento de 126 millóns de euros. Se queres saber máis do proxecto.

Máis información

Hidróxeno

A refinería conta cunha unidade propia na que se produce hidróxeno, a partir do reformado de gas natural ou butano para a súa utilización nas unidades de hidrodesulfuración. A súa capacidade de produción é de 10.000 Tm/ano. Ademais, existe unha planta externa, propiedade de Air Liquide que fornece á refinería o hidróxeno necesario para a súa utilización na unidade de HDT, ou das outras, en caso de parada da nosa planta de hidróxeno.

Platformado

Nestas unidades, a nafta pesada obtida pola destilación sométese a un proceso catalítico de leito fixo e obtense unha gasolina de alto número de octano, que se usa para producir por blending (mestura), as gasolinas comerciais de 95 e 98 octanos.

Parada

Na Refinaría de Repsol na Coruña realizamos tarefas de mantemento, investindo e innovando coa máxima seguridade, para garantir a competitividade e o respecto ao medio ambiente.

ddd

Porto Exterior

Sigue connosco o proxecto de traslado gradual das nosas operacións de sólidos e cru ao Porto Exterior.

Traslado dunha columna no porto da Coruña

Outros investimentos

Na refinaría da Coruña iniciamos a construción dunha nova unidade de obtención de propileno grao polímero, que permitirá mellorar a competitividade e eficiencia do complexo industrial, un dos principais motores da economía galega.